Calendari fiscal i actuacions delegades

Darrera actualització: 30/12/2023 12:57 h.
En aquest apartat trobareu els aspectes més rellevants de la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic en base a les funcions delegades en la Diputació de Barcelona. Segons els estatuts de l'ORGT s'aprovarà el calendari general dels períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic dels ajuntaments i d'altres entitats de dret públic de la província que hagin delegat funcions de gestió i recaptació tributària a favor de la Diputació de Barcelona.

En el Calendari Fiscal aprovat per Resolució de la Gerent de l'ORGT en data 11 de desembre de 2023, s'indiquen els períodes de pagament voluntari de tots els tributs de venciment periòdic. 

D'altra banda, podeu consultar quines gestions ha delegat en la Diputació de Barcelona un Ajuntament concret.

Calendari fiscal 2024 HTML Podeu conèixer el Calendari Fiscal publicat mitjançant anunci al BOP
Calendari fiscal vigent per municipis HTML Podeu conèixer el Calendari Fiscal del vostre municipi
Actuacions delegades vigents HTML Podeu conèixer les actuacions delegades pel vostre ajuntament en la Diputació de Barcelona

Paraules clau: