Catàleg de tràmits i sistemes d'autenticació

Darrera actualització: 20/10/2023 19:57 h.
En aquest apartat trobareu el catàleg de tràmits i serveis, i els sistemes d'autenticació de la Seu Electrònica de l'ORGT.

El catàleg de tràmits i serveis conté la relació actualitzada dels corresponents formularis, escrits i comunicacions disponibles a la Seu Electrònica de l'ORGT. Va ser aprovat per la Gerència de l'ORGT en data 6 de març de 2023 i es va publicar al BOP el 9 de marc de 2023.

El Decret d'aprovació dels sistemes d'identificació i autenticació estableix els sistemes diferents de la firma electrònica avançada que els ciutadans podran utilitzar per relacionar-se amb l'ORGT. Va ser aprovat per la Presidència de l'ORGT en data 7 de novembre de 2013 i es va publicar al BOP el 2 de gener de 2014. Per Decret de la Presidencia del ORGT Núm. 329 de data 17/03/2022, s'ha acordat la creació del  segell electrònic de l’Organisme de Gestió Tributària  per actuacions administratives automatitzades en l’àmbit de les resolucions estimatòries de sol·licituds de prorrogues de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Mitjançant el Decret de Presidència de l'ORGT núm. 541 de data 1 de maig de 2022, s'aproven les aplicacions informàtiques que s’utilitzaran per a la realització d’actuacions administratives automatitzades de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant el Decret de Presidència de l'ORGT núm. 1054 de data 20/10/2023 , s'aproven les noves aplicacions informàtiques per a la realització d'actuacions administratives automatitzades de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i actualització de les especificacions d'altres aplicacions informàtiques aprovades anteriorment (exp. ORGT/2023/40645).

Mitjançant el Decret de Presidència de l'ORGT núm. 1055 de data 20/10/2023, s'aprova l'ús del segell electrònic de l'Organisme de Gestió Tributària per a noves actuacions administratives automatitzades (exp. ORGT/2023/40648).

Anunci BOP decret catàleg de tràmits i serveis HTML Relació de formularis disponibles a la Seu Electrònica
Anunci BOP decret sistemes d'identificació i autenticació HTML Relació dels sistemes diferents de la firma electrònica avançada que els ciutadans poden utilitzar
Decret de data 17 de març 2022, de creació del  segell electrònic de l’ORGT  per actuacions administratives automatitzades en l’àmbit de les resolucions estimatòries de sol·licituds de prorrogues de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana HTML Utilització de segell electrònic en actuació administrativa automatitzada
Annex al decret sobre la creacio del segell electrònic de l'ORGT HTML  
Decret de 1 de maig de 2022, d'aprovació de les aplicacions informàtiques que s’utilitzaran per a la realització d’actuacions administratives automatitzades de l’ORGT HTML

Publicació del segell electrònic de l'ORGT

Llistat d'actuacions administratives automatitzades

Decret núm. 1054 de data 20/10/2023 , d'aprovació de les noves aplicacions informàtiques per a la realització d'actuacions administratives automatitzades de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i actualització de les especificacions d'altres aplicacions informàtiques aprovades anteriorment (exp. ORGT/2023/40645) HTML Llistat d'actuacions administratives automatitzades
Decret núm. 1055 de data 20/10/2023, d'aprovació de l'ús del segell electrònic de l'Organisme de Gestió Tributària per a noves actuacions administratives automatitzades (exp. ORGT/2023/40648) HTML Utilització de segell electrònic en actuació administrativa automatitzada