Catàleg de tràmits i sistemes d'autenticació

Darrera actualització: 23/5/2016 08:56 h.
En aquest apartat trobareu el catàleg de tràmits i serveis, i els sistemes d'autenticació de la Seu Electrònica de l'ORGT, que dóna compliment a allò establert als articles 13 i 25.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

El catàleg de tràmits i serveis conté la relació actualitzada dels corresponents formularis, escrits i comunicacions disponibles a la Seu Electrònica de l'ORGT. Va ser aprovat per la Gerència de l'ORGT en data 8 de setembre de 2015 i es va publicar al BOP el 26 de novembre de 2015.

El decret d'aprovació dels sistemes d'identificació i autenticació estableix els sistemes diferents de la firma electrònica avançada que els ciutadans podran utilitzar per relacionar-se amb l'ORGT. Va ser aprovat per la Presidència de l'ORGT en data 7 de novembre de 2013 i es va publicar al BOP el 2 de gener de 2014.

Anunci BOP decret catàleg de tràmits i serveis HTML Relació de formularis disponibles a la Seu Electrònica
Anunci BOP decret sistemes d'identificació i autenticació HTML Relació dels sistemes diferents de la firma electrònica avançada que els ciutadans poden utilitzar