seu electrònica

Darrera actualització: 23/05/2016 - 08:56
En aquest apartat trobareu el catàleg de tràmits i serveis, i els sistemes d'autenticació de la Seu Electrònica de l'ORGT, que dóna compliment a allò establert als articles 13 i 25.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

El catàleg de tràmits i serveis conté la relació actualitzada dels corresponents formularis, escrits i comunicacions disponibles a la Seu Electrònica de l'ORGT. Va ser aprovat per la Gerència de l'ORGT en data 8 de setembre de 2015 i es va publicar al BOP el 26 de novembre de 2015.

El... més.

Darrera actualització: 17/02/2016 - 09:18
En aquest apartat trobareu el decret de creació de la seu electrònica, el decret del catàleg de tràmits i serveis, i el decret de sistemes d'identificació i autenticació diferents de la firma electrònica avançada.
Dictamen de creació de la Seu Electrònica HTML Dictamen d'aprovació de creació de la Seu Electrònica de l'ORGT  Catàleg de tràmits i sistemes d'autenticació HTML Relació de tràmits de la seu electrònica, i els sistemes d'identificació i autenticació amb què es pot accedir