Resum dels procediments de gestió documental

Darrera actualització: 17/5/2021 11:04 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la normativa d'aplicació en l'àmbit de la gestió documental de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), així com una referència a la Circular interna sobre conservació i eliminació de la documentació.

La gestió documental de l'ORGT es desenvolupa amb subjecció a la següent normativa:

  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol)
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 
  • RD 1720/2007, de 21 de desembre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals
  • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya)
  • Acord CNAATD 1/2010, sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques amb validesa d'originals

Els principis d'aquestes normes queden reflectits en la normativa interna de l'ORGT, especialment en la seva Circular sobre conservació i eliminació de la documentació:

Circular 1/2000 sobre conservació i eliminació DOC Normativa interna de l'ORGT sobre la gestió documental (avaluació, classificació, transferència, tria i eliminació)