Procediments oberts i negociats

Darrera actualització: 9/3/2020 08:58 h.
En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que es regeix per la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre, classificada en els següents epígrafs:

Perfil del contractant
Licitacions
Adjudicacions i formalitzacions
Meses de contractació
Execució dels contractes
Registre de contractes i licitadors
Acords i criteris interpretatius
Dades estadístiques
Preguntes freqüents

La informació completa sobre aquesta matèria es troba en l'àmbit de contractació del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona que conté, a banda de la contractació pública d’aquesta Corporació, la dels seus organisme dependents, entre els que hi figura l’ORGT.

L’ORGT té personalitat jurídica pròpia i diferenciada, per la qual cosa els seus Estatuts determinen que els òrgans de contractació competents són: la pròpia Diputació de Barcelona, article 28 e); el Consell Directiu, article 12. a);  la Presidència, article 14. c)  i la Gerència, article 18. f) i g). Tot això sense perjudici de què l’ORGT té encarregat a la Diputació de Barcelona la gestió de la contractació referida als contractes que s’adjudiquen per procediment obert, per procediment restringit i per procediment negociat amb publicitat, d’acord amb el que disposen els Estatuts i les seves disposicions concordants.

Com a conseqüència de l’encàrrec de gestió esmentat, per demanar informació a l’ORGT sobre la seva contractació el sol·licitant s’ha de dirigir als llocs següents:

A) Contractes que s’adjudiquen per procediment obert, per procediment restringit i per procediment negociat amb publicitat: 
 
Secció de Publicitat i Relacions amb els Licitadors
Diputació de Barcelona
C/ Londres, 55, 5a planta
08036 Barcelona
T. 934 022 564
F. 934 020 647
Formulari de contacte
Peticions, queixes i suggeriments

B)  Contractes que s’adjudiquen per procediment negociat sense publicitat i contractes menors:

Servei de Coordinació-Contractació  de l’ORGT

Maria Isabel Santamaria Garcia

Indicació de l’adreça postal i electrònica

misabel.santamaria@diba.cat

Telèfon de contacte

93 402 26 80 (60308)

A banda de la informació continguda en el portal de la transparència de la Diputació de Barcelona a la que s’ha fet esment, com a informació específica de l’ORGT, podeu consultar totes les adjudicacions de contractes referits als procediments negociats i contractes menors dels darrers exercicis.

Respecte a la relació dels contractes tramitats, per procediment negociat i per procediment obert, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària, trobareu la relació  en l’enllaç corresponent del portal de transparència, en el àmbit de contractació de la Diputació de Barcelona.