Procediments oberts i negociats

Darrera actualització: 6/3/2019 13:52 h.
En aquest apartat trobareu els contractes tramitats per procediment negociat i obert de l’Organisme de Gestió Tributària.

En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que es regeix pel Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, classificada en els següents epígrafs:

Perfil del contractant
Licitacions
Adjudicacions i formalitzacions
Meses de contractació
Execució dels contractes
Registre de contractes i licitadors
Acords i criteris interpretatius
Dades estadístiques
Preguntes freqüents

La informació completa sobre aquesta matèria es troba en l'ambit de contractació del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona que conté, a banda de la contractació pública d’aquesta Corporació, la dels seus organisme dependents, entre els que hi figura l’ORGT.

L’ORGT té personalitat jurídica pròpia i diferenciada, per la qual cosa els seus Estatuts determinen que els òrgans de contractació competents són: la pròpia Diputació de Barcelona, article 28 e); el Consell Directiu, article 12. a);  la Presidència, article 14. c)  i la Gerència, article 18. f) i g). Tot això sense perjudici de què l’ORGT té encarregat a la Diputació de Barcelona la gestió de la contractació referida als contractes que s’adjudiquen per procediment obert, per procediment restringit i per procediment negociat amb publicitat, d’acord amb el que disposa l’article 27 dels Estatuts i les seves disposicions concordants.

Com a conseqüència de l’encàrrec de gestió esmentat, per demanar informació a l’ORGT sobre la seva contractació el sol·licitant s’ha de dirigir als llocs següents:

A) Contractes que s’adjudiquen per procediment obert, per procediment restringit i per procediment negociat amb publicitat: 
 
Secció de Publicitat i Relacions amb els Licitadors
Diputació de Barcelona
C/ Londres, 55, 5a planta
08036 Barcelona
T. 934 022 564
F. 934 020 647
Formulari de contacte
Peticions, queixes i suggeriments

B)  Contractes que s’adjudiquen per procediment negociat sense publicitat i contractes menors:

Servei de Coordinació-Contractació  de l’ORGT

Maria Isabel Santamaria Garcia

Indicació de l’adreça postal i electrònica

misabel.santamaria@diba.cat

Telèfon de contacte

93 402 26 80 (60308)

A banda de la informació continguda en el portal de la transparència de la Diputació de Barcelona a la que s’ha fet esment, com a informació específica de l’ORGT, podeu consultar totes les adjudicacions de contractes referits als procediments oberts i negociats i contractes menors de 2015.

Relació dels contractes tramitats a l'exercici de 2015, per procediment negociat i per procediment obert, que fan referència al conjunt de serveis, subministraments i obres, necessaris per la funció encomanada a l'Organisme de Gestió Tributària.

Aquesta relació la trobareu en l’enllaç corresponent del portal de transparència, en el àmbit de contractació de la Diputació de Barcelona.

Licitació de contractes privats d’arrendament tramitats per procediment obert amb concurs públic:

Arrendament d’un local destinat a oficina de gestió tributària al municipi de Tordera