Actuacions Recaptació

Darrera actualització: 07/04/2020 - 17:19
En aquest apartat trobareu la relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors i la relació d’ens públics amb expedients administratius de constrenyiment, en els quals s’han embargat béns que es troben en fase d’execució forçosa.

Aquestes dades corresponen a la relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors, amb indicació del número de concursos per cada ens creditor, i a la relació d’ens públics amb expedients administratius de constrenyiment, en els quals s’han embargat béns que es... més.

Darrera actualització: 28/02/2020 - 09:52
En aquest apartat trobareu un resum de les següents actuacions d'embargament: comptes corrents, sous i salaris, devolucions AEAT, i aquelles derivades del conveni de col·laboració signat amb l’AEAT.

Embargaments comptes corrents

S’aplica quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst a l’article 62.5 de la LGT. Les conseqüències és l’embargament de diners en el compte corrent del ciutadà. Si el deute no queda liquidat el procediment ... més.

Darrera actualització: 14/02/2020 - 10:19
En aquest apartat trobareu algunes de les actuacions de recaptació de l'ORGT.

El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat de forma molt concreta en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació (RGR), així com en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

Podeu consultar els... més.

Darrera actualització: 10/02/2020 - 14:41
En aquest apartat trobareu els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats.

Aquestes dades són els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats.

Fraccionament i ajornaments de pagament

Els deutes tributaris i no tributaris de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu es podran ajornar o fraccionar en els termes que s'... més.

Darrera actualització: 16/11/2015 - 08:49