Actuacions Recaptació / Altres actuacions

Darrera actualització: 11/2/2021 13:06 h.
En aquest apartat trobareu els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats.

Aquestes dades són els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats.

Fraccionament i ajornaments de pagament

Els deutes tributaris i no tributaris de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu es podran ajornar o fraccionar en els termes que s'estableixin reglamentàriament sempre i quan es justifiqui l'existència de dificultats econòmiques-financeres que impedeixin de forma transitòria fer front al pagament en el termini establert.

Any Import Fraccionat Nº de Fraccionaments
2015 66.439.649,36 30.324
2016 57.424.626,73 30.186
2017 48.264.656,07 26.019
2018 57.807.573,70 31.214
2019 59.090.564,17 29.361
2020 57.543.673,86 19.992