Actuacions Recaptació / Altres actuacions

Darrera actualització: 27/9/2018 15:56 h.
En aquest apartat trobareu els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats l'any 2017.

Aquestes dades són els fraccionaments i ajornaments de pagament tramitats durant l'any.

Fraccionament i ajornaments de pagament

Els deutes tributaris i no tributaris de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu es podran ajornar o fraccionar en els termes que s'estableixin reglamentàriament sempre i quan es justifiqui l'existència de dificultats econòmiques-financeres que impedeixin de forma transitòria fer front al pagament en el termini establert.

Any Import Fraccionat Nº de Fraccionaments
2015 66.439.649,36 30.324
2016 57.424.626,73 30.186
2017 48.264.656,07 26.019