Actuacions Recaptació / Concursos i expedients execució forçosa

Darrera actualització: 13/4/2021 09:56 h.
En aquest apartat trobareu la relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors i la relació d’ens públics amb expedients administratius de constrenyiment, en els quals s’han embargat béns que es troben en fase d’execució forçosa.

Aquestes dades corresponen a la relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors, amb indicació del número de concursos per cada ens creditor, i a la relació d’ens públics amb expedients administratius de constrenyiment, en els quals s’han embargat béns que es troben en fase d’execució forçosa, amb indicació del número de béns per cada ens creditor.

El concurs de creditors és el procediment legal que s'origina quan una persona física o jurídica esdevé en una situació d'insolvència en la qual no pot fer front a la totalitat dels pagaments que deu. La regulació legal d'aquesta matèria es troba en la Llei 22/2003 del 9 de juliol, Concursal.

L'execució forçosa és l'activitat tendent a obtenir el compliment forçós d'una obligació, per mitjà de l'embargament de béns en quantitat suficient per a la seva satisfacció, i la posterior realització d'aquests, generalment en subhasta pública, perquè amb el producte de la venda, es pagui al creditor el deute i altres despeses annexos, tals com a interessos i costes. La regulació legal d'aquesta matèria a l’àmbit tributari es troba en els articles 97 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.

Concursos de creditors XLSX Relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors
Expedients execució forçosa XLSX Relació d’ens públics amb expedients en els quals s’han embargat béns en fase d’execució forçosa

 

Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques INE HTML Dades estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre empreses i procediments concursals
Estadístiques IDESCAT HTML Dades estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre empreses i procediments concursals