embargament

Darrera actualització: 07/04/2020 - 17:19
En aquest apartat trobareu la relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors i la relació d’ens públics amb expedients administratius de constrenyiment, en els quals s’han embargat béns que es troben en fase d’execució forçosa.

Aquestes dades corresponen a la relació d’ens públics amb crèdits de dret públic afectats per concursos de creditors, amb indicació del número de concursos per cada ens creditor, i a la relació d’ens públics amb expedients administratius de constrenyiment, en els quals s’han embargat béns que es... més.