Estructura interna

Darrera actualització: 29/10/2019 12:09 h.
En aquest apartat trobareu la descripció de l'estructura de l'Organisme, la qual està conformada en Serveis Centrals i Serveis Territorials de l'ORGT.

L’ORGT està estructurat en Serveis Centrals i Serveis Territorials. L'ORGT disposa de més d’un centenar d’oficines i punts d'informació als ciutadans distribuïdes per tota la demarcació de Barcelona.  

Els Serveis Centrals de l'ORGT estan conformats pels òrgans de direcció professional i la resta de serveis i unitats que en depenen.

Els òrgans de direcció professional són: la Gerència, la Direcció de Gestió Tributària i la Secretaria de Gestió Tributària, dels que en depenen les unitats següents:

A) Direccions de Serveis d'Organització i Inspecció de Serveis, d'Assessoria Jurídica, de Recursos Humans, d'Informàtica i d'Inspecció Tributària.

B) Servei de Secretaria, de la Unitat Central de Recaptació, de Gestió de l'Impost sobre béns immobles, de Tributs Generals i Taxes , de Gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques, d'Atenció telemàtica i gestió de la qualitat, de Finances, de Coordinació-Contractació i les Unitats Executiva BCN i de Multes.

El domicili de l'ORGT, on es troben situats els serveis centrals, està a la ciutat de Barcelona, concretament, a la Travessera de les Corts 131-159, recinte de la Maternitat.

Val a dir, a més, que el Centre d'Informació Tributària, on es presta l'atenció presencial als ciutadans està ubicat a Barcelona, al carrer Mejía Lequerica núm.12, situat al costat del recinte de la Maternitat.

Per la seva banda, els Serveis Territorials de l'ORGT s'organitzen en unitats, oficines i punts d'informació i gestió.

Una unitat és el centre de responsabilitat, personal i material, de la gestió tributària en diferents municipis als quals es presta servei segons la seva distribució geogràfica. Aquestes unitats poden disposar d'una oficina o més, segons el volum de valors a gestionar i també segons el grau de concentració o dispersió dels municipis. El nombre d'unitats a 31 de desembre de 2018 és d'onze.

L'estructura organitzativa interna de l'ORGT, amb la identificació de les persones responsables dels diversos òrgans i dependències i llur perfil i trajectòria professional, la podeu consultar en els organigrames següents: