Estructura interna

Darrera actualització: 18/5/2022 07:52 h.
En aquest apartat trobareu la descripció de l'estructura de l'Organisme, la qual està conformada en Serveis Centrals i Serveis Territorials de l'ORGT.

L’ORGT està estructurat en Serveis Centrals i Serveis Territorials. L'ORGT disposa de més d’un centenar d’oficines i punts d'informació als ciutadans distribuïdes per tota la demarcació de Barcelona.  

Els Serveis Centrals de l'ORGT estan conformats pels òrgans de direcció professional i la resta de serveis i unitats que en depenen.

Els òrgans de direcció professional són: la Gerència, l'Adjunt a Gerència i les següents Direccions:

A) Direccions de Serveis de Gestió Tributària, d'Organització i Inspecció de Serveis, de Recaptació, d'Informàtica, d'Assessoria Jurídica, de Recursos Humans i d'Inspecció Tributària.

B) Serveis de Gestió d'Ibi, de Gestió Cadastral, de Tributs Generals i Taxes, de Gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques, de la Unitat Central de Recaptació, d'Explotació i Sistemes, d'Assessoria Jurídica, de Finances, de Coordinació-Contractació, de Transparència i relacions amb els contribuents i les Unitats Territorials i de Multes.

El domicili de l'ORGT, on es troben situats els serveis centrals, està a la ciutat de Barcelona, concretament, a la Travessera de les Corts 131-159, recinte de la Maternitat.

Val a dir, a més, que el Centre d'Informació Tributària, on es presta l'atenció presencial als ciutadans està ubicat a Barcelona, al carrer Mejía Lequerica núm.12, situat al costat del recinte de la Maternitat.

Per la seva banda, els Serveis Territorials de l'ORGT s'organitzen en unitats, oficines i punts d'informació i gestió.

Una unitat és el centre de responsabilitat, personal i material, de la gestió tributària en diferents municipis als quals es presta servei segons la seva distribució geogràfica. Aquestes unitats poden disposar d'una oficina o més, segons el volum de valors a gestionar i també segons el grau de concentració o dispersió dels municipis.

L'estructura organitzativa interna de l'ORGT, amb la identificació de les persones responsables dels diversos òrgans i dependències i llur perfil i trajectòria professional, la podeu consultar seguidament: