Convenis de col·laboració interadministratius

Darrera actualització: 31/10/2019 11:55 h.
En aquest apartat trobareu els convenis d'autorització d'ús a favor de l'ORGT d'espais municipals i els convenis de col·laboració interadministrativa

Aquesta és la relació de municipis de la província de Barcelona que han signat un conveni d'autorització d'ús a favor de l'ORGT d'espais municipals.

Convenis d'autorització d'ús XLSX  Relació de convenis d'autorització d'ús d'espais municipals               

Aquesta és la relació de convenis de col·laboració que han signat diferents administracions amb la Diputació de Barcelona.

CONVENIS COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA   DATA
Conveni de col·laboració entre la AEAT i la FEMP DOC 22/05/2003
Acord Marc entre la FEMP i el Consell General del Notariat DOC 06/10/2009
Conveni entre la AEAT i la FEMP per a la recaptació executiva DOC 28/04/2011
Addenda al conveni de 28-04-2011 entre AEAT i FEMP per a la recaptació en via executiva PDF 27/06/2014
Conveni de col·laboració en matèria de Gestió Cadastral entre la Diputació de Barcelona i la Direcció General del Cadastre PDF 10/01/2008
Conveni de col·laboració cadastral entre la Direcció General del Cadastre i la Diputació de Barcelona PDF 24/10/2011
Adhesió conveni Red.es per continuar utilitzant SPT DOC 25/01/2009
Conveni de col·laboració entre AEAT i la Diputació de Barcelona per a l'accés informació de caràcter tributari PDF 11/03/2009
Adhesió de l'ORGT al conveni de 22/10/2006 per a l'impuls interoperabilitat sistemes informació adm. catalanes PDF 22/10/2006
Conveni de col·laboració entre l'ORGT i Consorci AOC per a la prestació del servei de notificació electrònica PDF 10/02/2012
Conveni entre l'Agència catalana de certificació i l'ORGT de prestació de servei de certificació digital com a entitat de Registre PDF 17/12/2012
Conveni Marc entre ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida col·laboració en matèria tributària PDF 19/09/2012
Conveni de col·laboració entre l'ATC, l'ORGT i les altres Diputacions Catalanes PDF 17/09/2013
Addenda al conveni de 17/09/2013 entre ATC i Diputació de Barcelona per a la realització prova pilot actuacions PDF 17/02/2014
Conveni entre ATC i Diputació de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a serveis recepció i registre declaracions i doc. PDF 30/04/2014
Conveni entre ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva dels ingressos tributaris i altres PDF 05/05/2015

Addenda núm. 1 al Conveni de 05/05/2015 entre ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació executiva (ha perdut vigència el 29 de febrer de 2016 i ha estat substituït pel protocol 2 ( clàusules 12ª i 13ª del protocol 2).

PDF 05/05/2015

Modificació del conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013, pel qual es determinen les actuacions previstes a l'acord segon del Conveni marc enre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida en data 19 de setembre de 2012, i s'estableixen els procediments necessaris per dur-les a terme 

PDF 11/04/2016
Protocol número 2 de desenvolupament del conveni de 5 de maig de 2015 entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic prevista en el conveni de col·laboracióde 17 de setembre de 2013 PDF 29/02/2016
Conveni entre l’ATC i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per a la comunicació de dades amb transcendència tributària PDF 07/07/2017
Conveni entre l'ATC i l'ORGT de la Diputació de Barcelona per a la ubicació d'una oficina de servei d'atenció al públic de l'ATC mitjançant l'ús compartit d'espais PDF 01/08/2017
Conveni de col·laboració entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats PDF 01/08/2017
Conveni de col·laboració entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal derivat del conveni signat el 5 de maig de 2015 per les mateixes parts PDF 01/08/2017
Acord de modificació del conveni de col·laboració entre l'ATC i les diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats PDF 18/06/2019
Acord de modificació del conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015 entre l'ATC i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic PDF 11/10/2019