Convenis de col·laboració interadministratius

Darrera actualització: 9/12/2021 13:57 h.
En aquest apartat trobareu els convenis d'autorització d'ús a favor de l'ORGT d'espais municipals i els convenis de col·laboració interadministrativa

Aquesta és la relació de municipis de la província de Barcelona que han signat un conveni d'autorització d'ús a favor de l'ORGT d'espais municipals.

Convenis d'autorització d'ús XLSX  Relació de convenis d'autorització d'ús d'espais municipals               

Aquesta és la relació de convenis de col·laboració que han signat diferents administracions amb la Diputació de Barcelona.

CONVENIS COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA   DATA
Conveni de col·laboració entre la AEAT i la FEMP DOC 22/05/2003
Acord Marc entre la FEMP i el Consell General del Notariat DOC 06/10/2009
Conveni entre la AEAT i la FEMP per a la recaptació executiva DOC 28/04/2011
Addenda al conveni de 28-04-2011 entre AEAT i FEMP per a la recaptació en via executiva PDF 27/06/2014
Conveni de col·laboració cadastral entre la Direcció General del Cadastre i la Diputació de Barcelona PDF 24/10/2011
Conveni de col·laboració entre AEAT i la Diputació de Barcelona per a l'accés informació de caràcter tributari PDF 11/03/2009
Adhesió de l'ORGT al conveni de 22/10/2006 per a l'impuls interoperabilitat sistemes informació adm. catalanes PDF 22/10/2006
Conveni Marc entre ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida col·laboració en matèria tributària PDF 19/09/2012
Conveni de col·laboració entre l'ATC, l'ORGT i les altres Diputacions Catalanes PDF 17/09/2013
Conveni entre ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva dels ingressos tributaris i altres PDF 05/05/2015

Modificació del conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013, pel qual es determinen les actuacions previstes a l'acord segon del Conveni marc enre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida en data 19 de setembre de 2012, i s'estableixen els procediments necessaris per dur-les a terme 

PDF 11/04/2016
Protocol número 2 de desenvolupament del conveni de 5 de maig de 2015 entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic prevista en el conveni de col·laboracióde 17 de setembre de 2013 PDF 29/02/2016
Conveni de col·laboració entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats PDF 01/08/2017
Conveni de col·laboració entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal derivat del conveni signat el 5 de maig de 2015 per les mateixes parts PDF 01/08/2017
Acord de modificació del conveni de col·laboració entre l'ATC i les diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats PDF 18/06/2019
Acord de modificació del conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015 entre l'ATC i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic PDF 11/10/2019

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, l'Institut del Teatre, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els Organismes Tributaris de les Diputacions de Barcelona (Xaloc), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d'Ingressos) per a la contractació del servei de notificació administrativa

PDF 21/6/2021

Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la ubicació d'oficines de servei d'atenció al públic de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais

PDF 06/07/2021
Conveni de col·laboració entre l'Agècia Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragaona en matèria de finestreta única tributària. Codi inscripció Registre de Convenis de la Generalitat 2021/5/0267 PDF 10/11/2021

Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en matèria d’intercanvi de dades amb transcendència tributària. Codi inscripció Registre de Convenis de la Generalitat 2021/5/0268

PDF 10/11/2021