Resums recaptació de tributs

Darrera actualització: 6/5/2016 09:45 h.
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2015 aprovada per la Junta de Govern en data 10 de març de 2016.

En relació amb el Quadre de delegacions, durant l’any 2015 l’ORGT ha dut a terme la gestió integral de l’IAE (gestió censal i tributària) de 295 municipis. La gestió censal es porta a terme per delegació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la gestió tributària per delegació dels Ajuntaments respectius. 

Actuacions delegades XLSX Resum d'actuacions delegades a 31 de desembre de 2015

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i del Prat de Llobregat (municipis respecte dels quals només es porta la recaptació). 

Actuacions de gestió recaptatòria XLSX Resum de gestió del següents tributs: IBI, IAE, IVTM i IIVTNU (plusvàlua) de l’exercici 2015

En relació amb les actuacions d'Inspecció trobareu la quantificació d'actuacions d'Inspecció de l'IAE, les sancions de l'IIVTNU i també les actuacions de Gestió Cadastral realitzades durant el 2015.

Actuacions d'Inspecció XLSX Resum d'actuacions d'Inspecció i de Gestió cadastral

Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques INE HTML Dades estadístiques territorials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre població, empreses i habitatges (cerca per municipi)
Estadístiques IDESCAT HTML Dades estadístiques territorials de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre població, vehicles i habitatges (cerca per municipi)