Resums anuals d'actuacions d'eliminació i transferència

Darrera actualització: 13/1/2020 14:54 h.
En aquest apartat trobareu un resum de les transferències de documents a l'Arxiu Central efectuades al 2015, 2016, 2017 i 2018, desglossades per unitats administratives d'origen, així com també un resum de les quantitats de documentació eliminada al 2015 en virtut del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, i les corresponents Taules d'Accés i Avaluació Documental (TAAD).

En el fitxer "Resum eliminació 2015" es detalla la quantitat d'unitats arxiu eliminades al 2015 per aplicació directa de les Taules d'Accés i Avaluació Documental, desglossada per sèries documentals i amb indicació de la data en què es va efectuar la recollida i destrucció segura de la documentació.

En el fitxer "Resum transferències Arxiu Central ORGT 2015" es detalla la quantitat d'unitats arxiu transferides a l'Arxiu Central de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant l'any 2015, desglossada per unitats administratives d'origen i amb indicació de la data en què es va efectuar la transferència.

D'altra banda, tal com estableix l'article 7.3 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol), "Un cop acabada la fase activa, els documents públics s’han de transferir a l’arxiu corresponent. Si se’n decideix la conservació permanent, d’acord amb el que disposa l’article 9, els documents s’han d’aplegar a l’arxiu històric pertinent." En aquest sentit, cal esmentar que l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (DIBA) és el dipositari de la documentació històrica de l'ORGT (documentació administrativa que, un cop conclosa la vigència administrativa immediata, posseeix valors primordialment de caràcter cultural o informatiu). Aquest Arxiu Històric disposa dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als documents, així com també per preservar la documentació amb totes les garanties al llarg del temps. En el fitxer "Resum transferències Arxiu Històric DIBA 2014" es detalla la quantitat d'unitats arxiu transferides a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona durant l'any 2014, desglossada per sèries documentals i anys que comprèn la documentació, i amb indicació de la data en què es va efectuar la transferència. (En el 2015 no es va realitzar cap transferència).

Resum eliminació 2015 XLSX Resum dels metres lineals eliminats al 2015 per aplicació directa de les TAAD
Resum transferències Arxiu Central ORGT 2015 XLSX Resum de les unitats d'arxiu transferides a l'Arxiu Central de l'ORGT al 2015
Resum transferències Arxiu Central ORGT 2016 XLSX Resum de les unitats d'arxiu transferides a l'Arxiu Central de l'ORGT al 2016
Resum transferències Arxiu Central ORGT 2017 XLSX Resum de les unitats d'arxiu transferides a l'Arxiu Central de l'ORGT al 2017
Resum transferències Arxiu Central ORGT 2018 XLSX Resum de les unitats d'arxiu transferides a l'Arxiu Central de l'ORGT al 2018
Resum transferències Arxiu Històric DIBA 2014 XLSX Resum de les unitats d'arxiu transferides a l'Arxiu Històric de la Diputació al 2014