Presidència

Darrera actualització: 31/7/2019 09:37 h.

La Presidència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és l’òrgan unipersonal que ostenta la màxima representació d’aquest Organisme, i com a tal, en dirigeix el govern i l’administració i n’exerceix les funcions que li són atribuïdes en els seus Estatuts (publicats al BOPB de 25.06.2019). La Presidència de l'ORGT recau en la persona que la Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat aquesta titularitat, actualment l’iI·lustríssim Sr. Carles Ruiz Novella. 

Les dades relatives al perfil i trajectòria professional del President de l'ORGT, les podeu consultar a l'apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona, que podeu accedir a través del següent enllaç.

A més, la presidència de l’ORGT també forma part i presideix la Junta de Govern i el Consell Directiu de l’Organisme, que són els seus òrgans col·legiats de govern.