procediments

Darrera actualització: 11/03/2020 - 13:44
En aquest apartat trobareu resum numèric de procediments judicials de l'any 2019, i, resum numèric de les reclamacions econòmic administratives de l'any 2019.

Procediments judicials any 2019 DOCX  Resum numèric de l'activitat judicial portada a terme per l'ORGT, durant l'any 2019. Reclamacions econòmic administratives any 2019 DOCX Resum numèric de les reclamacions econòmic administratives seguides en relació a actes dictats per... més.
Darrera actualització: 14/02/2020 - 10:19
En aquest apartat trobareu algunes de les actuacions de recaptació de l'ORGT.

El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat de forma molt concreta en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació (RGR), així com en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

Podeu consultar els... més.