grup

Darrera actualització: 20/02/2020 - 13:10
En aquest apartat trobareu els instruments de gestió de personal, la plantilla i la relació de llocs de treball així com la relació de nomenaments interins no vinculats a cap lloc de trebal i la personal extern que presta serveis en les dependències de l’Organisme.

Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és el document per mitjà del qual es realitza l'ordenació del personal funcionari, del personal laboral i del personal eventual de l'Organisme, d'acord amb les necessitats dels serveis, determina també els requisits per al... més.