Instruments de gestió de personal

Darrera actualització: 21/2/2022 00:28 h.
En aquest apartat trobareu els instruments de gestió de personal, la plantilla i la relació de llocs de treball així com la relació de nomenaments interins no vinculats a cap lloc de trebal i la personal extern que presta serveis en les dependències de l’Organisme.

Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és el document per mitjà del qual es realitza l'ordenació del personal funcionari, del personal laboral i del personal eventual de l'Organisme, d'acord amb les necessitats dels serveis, determina també els requisits per al desenvolupament de cada lloc de treball, entre d'altres, denominació, grup de classificació professional, cos o escala i sistemes de provisió.

En aquest apartat es pot consultar la relació de llocs de treball vigent a l’Organisme.

Relació PDF  Relació de llocs de treball de l'Organisme

Plantilla de personal

La plantilla de personal està integrada per la relació detallada de les places que figuren en els pressupostos, classificades per cossos, escales, subescales, classes i categories en què s’integren els funcionaris i el personal laboral, i si s’escau el personal eventual, indicant el nombre de places que la constitueixen i el grup al que pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.

Document PDF  Plantilla de personal de l'Organisme

Personal interí no vinculat a llocs de treball

En aquest apartat es pot consultar la relació de nomenaments per interinitat motivats per un excés o acumulació de tasques.

Relació EXCEL Personal interí no vinculat als llocs de treball

Paraules clau: