Normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic

Darrera actualització: 05/02/2019 - 12:22
En aquest apartat trobareu la normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic, així com la corresponent a la regulació de tributs locals.

Normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic, així com la corresponent a la regulació de tributs locals.

Llei general tributària PDF Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals PDF RDLEG 2... més.