Normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic

Darrera actualització: 19/02/2021 - 13:40
En aquest apartat trobareu la normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Llei general tributària PDF Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals

PDF RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text... més.