Dret d'accés

Les persones tenen el dret d’accedir a la informació que elabora l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions. S'hi inclou la informació que li subministren els altres subjectes que hi estan obligats d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència de cap interès personal, no resta subjecte a motivació, no requereix la invocació de cap norma, i pot ésser exercit pels ciutadans més grans de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

El dret és denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a: 

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d’edat.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  • Altres informacions que tenen la condició de protegida, establerta expressament per una norma amb rang de llei.

Aquests límits s'apliquen tenint en compte les circumstàncies de cada cas concret i s'interpreten sempre restrictivament en benefici d’aquest dret, sense que sigui possible ampliar-lo per analogia. En tot cas, és obligatori motivar i explicitar el límit que s'aplica i raonar degudament les causes que en fonamenten l’aplicació.

Per exercir-lo, podeu fer ús de la sol·licitud general disponible a la Seu electrònica, que us permet deixar constància, entre d'altres, de les dades identificatives i de la informació precisa a la qual voleu tenir accés. Podeu iniciar la tramitació electrònicament a través de formulari web amb firma electrònica o presencialment mitjançant la descàrrega del model d'instància pdf.