Presentació ORGT

Darrera actualització: 18/1/2024 16:29 h.
En aquest apartat trobareu la informació essencial sobre què és l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la seva naturalesa jurídica i finalitat primordial.

L’Organisme de Gestió Tributària (en endavant ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona l’any 1988,  dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a  principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.

L’ORGT té una plantilla de més de 900 empleats especialitzats en matèria de gestió tributària i gestió recaptatòria. Aquests mitjans humans, junt amb un equipament informàtic modern, garanteixen l’eficient execució de les funcions delegades per les administracions públiques de Catalunya.

Quan l’ORGT du a terme actuacions de gestió, inspecció o recaptació de tributs o ingressos de dret públic per compte dels municipis o de la pròpia Generalitat de Catalunya  és perquè l’ajuntament titular o l’Agència Tributària de Catalunya ha acordat delegar o encomanar a  la Diputació de Barcelona l’exercici de competències o de tasques materials o tècniques concretes.

Davant la sol·licitud concreta de col·laboració la Diputació l’accepta o no en funció de si la delegació de l’exercici de la competència o la encomana de gestió permet  realitzar de manera eficient les funcions delegades o encomanades. L’acord de la Diputació d’acceptació concreta l’abast de la delegació o de l’encomana de gestió i es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a general coneixement.

L’ORGT té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159. Pavelló Mestral, Recinte de la Maternitat, Districte Postal 08028. I té a la demarcació de Barcelona més de 100 oficines territorials  per atendre, de forma presencial, amb cita prèvia, als ciutadans.