gestió recaptatòria

Darrera actualització: 14/02/2020 - 10:19
En aquest apartat trobareu algunes de les actuacions de recaptació de l'ORGT.

El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat de forma molt concreta en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació (RGR), així com en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

Podeu consultar els... més.