funcions

Darrera actualització: 06/07/2021 - 12:47
En aquest apartat trobareu la relació d'Ens públics que han aprovat un acord de delegacions de funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingresos de dret públic locals en la Diputació de Barcelona.

Relació d'Ens públics, que des del 3 d'agost del 2010, han aprovat un acord de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingresos de dret públic locals, amb un link per poder consultar la publicació al BOP de l'acord.

Acords de delegació... més.
Darrera actualització: 24/01/2020 - 12:36
En aquest apartat trobareu la Carta de Serveis de l'ORGT

La Carta de serveis de l'ORGT és una eina de compromís davant la ciutadania, en elaboració constant de millora contínua del treball que l'ORGT desenvolupa en el seu benefici.

És un document que constitueix l'instrument a través del qual l'ORGT informa als ciutadans i usuaris sobre... més.