aprovació

Darrera actualització: 23/05/2024 - 15:29
En aquest apartat trobareu la relació d'Ens públics que han aprovat un acord de delegacions de funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingresos de dret públic locals en la Diputació de Barcelona.

Relació d'Ens públics, que des del 3 d'agost del 2010, han aprovat un acord de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingresos de dret públic locals, amb un link per poder consultar la publicació al BOP de l'acord.

Acords de delegació... més.
Darrera actualització: 17/02/2016 - 09:14
En aquest apartat trobareu el Dictamen de creació de la Seu electrònica de l'ORGT, el qual dóna compliment al que estableix l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com també el Decret d'aprovació dels sistemes d'identificació i autenticació diferents de la firma electrònica avançada.

El Dictamen d'aprovació de la Seu Electrònica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona es va aprovar per la Junta de Govern de l'ORGT en data 21 d'octubre de 2010 i es va publicar al BOP el 9 de desembre de 2010. 

Anunci BOP dictamen aprovació seu electrònica  PDF Dictamen d'... més.